Aktuelt

en bro - til en fremtid

Aktuelt

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.

September 2019

Udgivelse af bog på Reitzels Forlag 

Se introduktion her:

http://gu.hansreitzel.dk/kig-i-bogen/aktionslaering-som-loeftestang/


Aktionslæring som løftestang

Professionel praksis på velfærdsområdet

Benedicte MadsenKirsten BroMette Marie Hansen og Marianne Gram Thrane

Aktionslæring som løftestang handler om, hvordan aktionslæring kan befordre meningsfuld professionel udvikling på velfærdsområdet. Metoden forankrer processerne i deltagernes organisatoriske dagligdag.

I forgrunden står DNA-modellen, som illustrerer aktionslæring som proces og metode. Aktion og læring udgør de to hovedstrenge, der bliver forbundet af fire principper:

  • Forpligtende fællesskaber
  • Nysgerrigt spørgende og undersøgende forholdemåder
  • Refleksionsprocesser
  • Stram og samtidig rummelig rammesætning.

Foruden en indføring i aktionslæring består bogen af en række todelte kapitler. Første del indkredser en overordnet problemstilling af betydning for velfærdssektoren. Anden del beskriver med konkrete eksempler, hvordan aktionslæring kan anvendes som udviklingsmetode med relation til det overordnede emne.

Aktionslæring som løftestang er en brugsbog. Den henvender sig til alle personalekategorier, der har med professionel praksis at gøre, samt til undervisere, kursister og studerende, især inden for professionsuddannelserne.

 
Maj 2018

Samtale om bæredygtighedspædagogik og -dannelse med Steen Hildebrandt som oplægsholder d. 5. september på Lisbjergskolen. Hvis interesseret læs nedenfor.


Oplæg – inspirationer – drøftelse – refleksion - handling


Invitation til samtale om ”Bæredygtighedspædagogik og –dannelse”

I sognegården på Lisbjergskolen, Lisbjergvej 15, Århus N

Onsdag d. 5. September 2018 kl. 13-16.30

Hvorfor?

At holde skole har formål.  I skolen sætter vi mål for barnets og den unges uddannelse, udvikling og dannelse.

Men sætter vi også mål for vores jords udvikling og fremtid – og dermed for vores menneskeheds fælles liv og livsgrundlag?

Bæredygtighed – i yderpunkternes betydning: at den enkelte bliver i stand til at opretholde sig selv, og at det enkelte individ vil og kan bidrage til at holde livet på vores klode oppe – er det i sin helhed pædagogikkens bidrag til vores fælles fremtid i alle dimensioner

-Biologisk

-Socialt og kulturelt

-Politisk

-Ressourcemæssigt

Hvordan skabe bæredygtigt liv i skolen – skolen for livet i dets helhed? Hvordan sætte mål og organisere handlinger, der bærer ud over den enkelte?

Vi har ikke svarene, men vi vil gerne drøfte det!

Derfor indbyder vi dig og andre skolefolk samt folk med interesse i skolens opgave til samtale/ refleksion og drøftelse af handling i forhold til  udvikling af ”bæredygtig pædagogik og dannelse i praksis”


Program for eftermiddagens ”samtalesalon”:

•Velkomst og kort om arrangementet v. initiativgruppen


•Oplæg: Professor Steen Hildebrandt har givet tilsagn om, med afsæt i FNs verdensmål, at give oplæg om bæredygtighed og bæredygtig dannelse som pædagogisk ideal og mål.

”Arbejdet med bæredygtig udvikling og med at udvikle klasseværelser for verdensborgere, bør være vision for fremtiden og en aktuel bestræbelse i folkeskolen og på den række af uddannelsesinstitutioner, der kommer efter.”


•I forlængelse af oplægget vil en kreds af aktører med ”udefra blik på skolen”, organiseret som fokussamtale, give deres bidrag til bæredygtighedsperspektiver på skolens opgave og mål.


•Herefter åbner vi for drøftelse i grupper og fællesskab:


oHvilke tanker og inspirationer har oplæg og fokusdrøftelse givet anledning til hos

dig?             

oHvordan kan vores skole bidrage til bæredygtig udvikling individuelt, samfundsmæssigt og globalt? Hvordan indretter vi en skolehverdag, der bidrager til at styrke bæredygtighed?

oHvordan kan det give mening at leve vores liv lokalt og samtidig tænke og handle globalt?


•Afrunding:

Skal vi mødes igen og udveksle erfaringer om små og store skridt med bæredygtighed som sigtemål?


Om initiativet og arrangementet:

Lisbjergskolen har givet tilsagn om at lægge lokaler til arrangementet (sognegården) og sørge for, at der er kaffe og kage undervejs.

Vi er en gruppe skolefolk, som har levet et langt liv i og med skolen. Vores interesse er at integrere tidens store udfordringer i skolens pædagogiske og dannelsesmæssige opgave. Vi ønsker at bruge vores erfaringer og kærlighed til skolen i en fortsat udvikling af skolens brede opgave.

Vi har ingen økonomi for arrangementet, så Hildebrandts deltagelse er alene mulig på grund af hans engagement i udbredelse af og virkeliggørelse af mål for bæredygtig global og lokal udvikling.

Initiativgruppen består pt af:

Kirsten Bro psykolog

Gorm Sæderup konsulent og tidl. skoleleder

Marianne Thrane konsulent

Lars Wørts tidl. Skoleleder

Traktement: Vi serverer et let traktement undervejs i forløbet.

Tilmelding: Har du lyst og tid til at deltage mail venligst senest d. 22. august til

                     Marianne.g.thrane@gmail.com
Maj 2018

Kursus for psykologer - godkendt af dansk psykologforening

”Fremtidens organisationer – tendenser, forståelser og interventioner”

Formålet:

Fremtidens organisationer må formodes at være anderledes end de organisationer vi ser i dag. Organisationer, der er under stadig forandring på grund af den teknologiske, metodemæssige og globale udvikling, med større fokus på blandt andet bæredygtighed, samskabelse og en anderledes hierarkisk opbygning. Fremtidens organisationer vil være kendetegnede af selvledende medarbejdere, en øget opmærksomhed på organisationens udviklingsmæssige formål og bevidsthed om helheden. Det stiller krav til, at man som organisationspsykolog har blik for denne udvikling og har kendskab og erfaring med at analysere, intervenere og agere i sådanne organisationer.


Kurset er godkendt med 12 timer under 18.4.4.2.6.7. Andet


Indhold/temaer:

•Forståelse af tendenser og trends med betydning for fremtidens organisationer.

•Gennemgang af teoretiske organisationspsykologiske begreber fra et integrativt perspektiv, der er nødvendige for at møde og arbejde med fremtidens organisationer.

•Praktisk arbejde (og refleksioner på her-og-nu oplevelser) i en interrim organisation, hvis formål er:

a)  at skabe viden om det at leve i organisationer i 2030

b)  at oversætte denne viden til psykologens virke i organisationen

c)  at koble såvel den enkeltes som fælles udvikling til deltagernes egen praksis.


Form:

Rammen for kurset er en erfarings- og oplevelsesbaseret form, der tager sit afsæt i en organisering af ’kursussystemet’ (deltagere og undervisere) som en organisation, suppleret med teoretiske input, 2. ordens aktionslæring og refleksionsgrupper.


Deltagerantal:

16-24 deltagere


Dato og varighed:

28-29. maj 2018.

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.

Varighed: 12 timer


Pris:

4000,- eksl. moms


Sted:

FO-byen, Aarhus


Tilmeldings- og afmeldingsfrist:

25. april 2018 ved mail til: mads@org-kons.dk


Undervisere:

Mads Krarup, A&O specialist.

E: mads@org-kons.dk, www.org-kons.dk, T: 2043 4490.

Kirsten Bro, A&O specialist, supervisor, specialist i psykoterapi med voksne, Ph.d.

E: post@kirstenbro.dk, www.kirstenbro.dk, T: 3027 0908.

Merete Elizabeth Houston Lund, A&O specialist.


E: merete@houston.dk, www.houston.dk, T: 2153 5512.


August 2017

Bæredygtighed som benspænd - Fyraftensmøde i DP

Torsdag d.24.8. er der fyraftensmøde i DP, Fiskergade 41,Århus.


Formålet med aftenen er:

- sammen at skabe viden om bæredygtighed som værdi i psykologens arbejde.

- sammen at belyse, hvorfor det er relevant for psykologer, at tale om bæredygtighed

- at præsentere baggrund for og forskellige forståelser af bæredygtighed som værdi, og 

- sammen reflektere over, hvordan bæredygtighed kan tænkes praktiseret i psykologens arbejde.


Særlig opmærksomhed gives følgende begreber:

•Bæredygtig udvikling

•Bæredygtig organisationsudvikling

•Ledelse af bæredygtige organisationer


Kom, hvis du vil lade sig forstyrre af og tænke højt på følgende spørgsmål

•Hvornår arbejder jeg bæredygtigt, og hvad kendetegner dette arbejde?

•Hvor konkret ser jeg mulighed for at kvalificere min praksis med bæredygtighed som værdi?

•Hvad kræver det af mig, at lade bæredygtighed være en styrende værdi i mit arbejde


Formen

Vi kommer med input om bæredygtighed, skaber rammer for refleksion i mindre grupper, og sørger for, at den samskabte viden deles.


Vi åbner op for muligheden af, at I kan vælge et individuelt aktionslæringsprojekt indenfor temaet, som I fremover vil gøre erfaringer, evt. støttet af en aktionslæringsgruppe.

Den 15.3.2018 holder vi endnu et fyraftensmøde, hvor der mulighed for at inddrage disse erfaringer og få dem reflekteret.


Målgruppe: Psykologer med interesse for bæredygtighed, ledelse og organisationer.


Praktisk: Fyraftensmøde i DP, Fiskergade 41, Aarhus. Arrangementet er fra kl. 17-20. Der vil være lettere forplejning undervejs.


Værter: specialister i A&O psykologi Kirsten Bro, Mads Krarup og Merete Elizabeth Houston Lund.Maj 2017

Nu er OK specialistgrundstammepakken godkendt af fagnævnet.

Bemærk ændrede datoer i vedhæftede flyer.April 2017

Aktuelt er jeg optaget af, hvordan bæredygtig dannelse kan skabe nyt meningsfuldt liv i folkeskolen. Gennem flere år har fokus ligget på læringsmål oglæringsmålstyring. Som konsulent møder jeg dog mange, der efterspørger en dybere forståelse af, hvad kerneopgaven er. Spørgmålet er, om bæredygtig dannelse ikke lige netop kunne være svaret på dette spørgsmål. Hvis det spørgsmål har vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte mig.Januar 2017

I samarbejde med Merete Houston Lund

og Mads Krarup har jeg udarbejdet et

uddannelsesforløb for autoriserede psykologer,

der ønsker at uddanne sig som specialister i

arbejds- og organisationspsykologi.

Uddannelsesforløbet udgør grundstammepakken

jf. Dansk Psykologforening.


For yderligere information læs følgende flyer

og ok specialistgrundstammepakkeforløb


Ansøgning om godkendelse af uddannelsen er

sendt til fagnævnet, og vi forventer svar snarest.
December 2016

D. 6.12.2016 blev jeg godkendt som specialist i psykoterapi med voksne, hvorfor jeg nu også kan bruges som supervisor for psykologer, der ønsker at specialisere sig i psykoterapi med voksne.


November 2016

Der er åbnet for dannelse af nye supervisionsgrupper for psykologer, der enten ønsker autorisation eller blive specialist.


Juni 2016

I denne måned har jeg afsluttet en 3-årig efteruddannelse i psykodynamisk terapi. Den mere omfattende overskrift er "Triangulær Terapi, kropsorienteret tegneterapeutisk og chok-traumeterapeutisk metode". Ph.D., cand.psyk. aut. specialist og supervisor i psykoterapi Lise Maj Jensen har stået for uddannelsen. Uddannelsen er godkendt af Psykoterapeutisk Fagnævn og rummer teori, supervision, live-supervision og personligt udviklingsarbejde svarende til ialt 250 timer.

Den afsluttede uddannelse vil få betydning for den terapi jeg bedriver, hvor jeg vil arbejde med det triangulære felt og inddrage tegninger, hvis det giver mening.


Maj 2016 - optagethed

Aktuelt er jeg optaget af, hvordan skematerapiens 4 skemamodus kan integreres i en integrativ gestaltorienteret praksis. Derfor vil mange af mine klienter blive inddraget i dette arbejde. Jeg forventer at dette arbejde på sigt vil føre til udvikling af de metoder, jeg anvender i min terapi.


April 2016 - Nyt liv i enhedsskolen

Vi har netop afholdt 8. seminardag i Nyt Liv i Enhedsskolen på Lisbjergskolen. På dagen blev der sat fokus på spørgmålet: Når personlig udvikling og dannelse sættes i spil i læringsmålstyring - dualisme eller dialektik. Der var inspirende oplæg om 1) hvad det overordnede formål med at holde skole er i dag og 2) ude-hjemmeorganisering - hvorfor og hvordan? Oplæggene blev diskuteret og reflekteret og om eftermiddagen viste pædagoger og lærer,e hvordan de prøvede at integrere begge dimensioner i det daglige arbejde.

Næste Seminar ligger i efteråret 2016 og foregår på Veng Skole og Børnehus.

Nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden nyenhedsskole.wordpress.com


Efterår 2015 og vinter 2015-2016

Min mors kræftsygdom og død har været min "optagethed", hvorfor der ikke har været aktuelle oplysninger på hjemmesiden.


September 2015 - PLC pædagogisk læringscenter

Mange skoler er i dag optaget af at etablere et pædagogisk læringscenter og få centret til at fungere efter hensigten.

Flere sprøgsmål kan melde sig. Hvordan får vi løst opgaven med at:

- vejlede i arbejdet med læring og trivsel

- arbejde med kollegavejledning

- understøtte forandringsprocesser

- arbejde med henblik på at skabe legitimitet om sin arbejdsfunktion

- deltage aktivt i netværk og skabe relationer i og udenfor skolen

- handle kompetent og er nysgerrig på læring og trivsel for, med og af børn.

Jeg har hjulpet flere skoler med at gribe denne opgave og komme godt igang. Min erfaring er i grove træk følgende: Sørg for at lave en god beskrivelse af formål, mål, organisering, funktioner, succeskriterier, mm. og sæt min. to hele dage af til at støtte PLC medarbejderne i at

1) finde identitet i være PLC medarbejder og mod på at løfte opgaven som individ og som gruppe

2) praktisere en metode (f.eks. aktionslæring), der løfter gruppen til at varetage opgaven og udvikle den enkelte PLCmedarbejders kompetencer til at varetage den tildelte funktion.


Juli 2015 - Fyraftensmøde for ledere om organisationsudvikling 

D.18. og 19. august, begge dage kl.17:00-19:30 på Kunstcentret Silkeborg Bad, er der fyraftensmøde for ledere/lederteam om nye forståelser af organisationer og deres udvikling. Du vil blive introduceret til Teal organisationen, som en mulig vision for din organisations udvikling.

Den 18.8. inviteres ledere af private organisationer (for yderligere information og tilmelding se her) og d. 19.8. inviteres ledere af offfentlige organisationer (for yderligere information og tilmelding se her). Prisen for deltagelse vil være 150 kr. Sillkeborg Bad ligger på Gjessøvej 40 i Silkeborg

Fyraftensmødet afholdes af Bente Refslund og Kirsten Bro


Juni 2015 - Kursus i Aktionslæring i Århus

Aktivesterne tilbyder nu en unik mulighed for at få “hands on” kendskab til Aktionslæring sammen med en af de førende indenfor VIA modellen nemlig psykolog Kirsten Bro.

Kirsten Bro har mange års erfaring både som underviser og organisationspsykolog. De seneste år har Kirsten fordybet sig i aktionslæring som metode til både individuel og organisatorisk udvikling.


Kursusdagen vil have som formål:

•at præsente aktionslæring som metode til kompetence og og organisationsudvikling.

•at gøre erfaringer med at fungere som aktionslæringsgruppe

•at gøre erfaringer med at være/agere som aktør

Programmet for dagen vil - i aktionslæringens ånd - bestå af oplæg, at deltagerne arbejder som aktionslæringsgruppe og som aktører samt løbende refleksioner over metoden og erfaringer vi har fået i læringsgruppen.

 

Målet for den enkelte kursist et at:

•Skabe et meningsfuldt aktionslæringsprojekt

•Finde frem til en konkret handling og en konkret kontekst, der kan handles i.

•Trække en læring ud af processen

Det forventes at deltagerne ønsker at være aktør og indgå i aktionslæringsgruppen på dagen, mens der ikke er krav om forberedelse. Der sendes forud for kurset forslag til materiale man kan vælge at orientere sig i.

Kurset søges godkendt til specialistuddannelsen.


Pris: 1500 kr for medlemmer (?? for ikke medlemmer)

Dato: 14. september 9 til 16.

Sted: Arosgården Århus.


Aktuelt udbud - april 2015

D. 26., 27. og 28. august, alle dage kl. 9:00-16:00, udbydes forsknings- og formidlingskurset i København. Pris 11000kr. Max 10 deltagere. Tilmelding inden d. 1. maj. Er du psykolog og interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte mig. 


Marts 2015

Umiddelbart efter påske, d. 10.4. afholdes 6 seminardag i "Nyt liv i enhedsskolen" på Buskelundskolen i Silkeborg. Programmet og tilmelding findes på hjemmesiden nyenhedsskole.wordpress.com. Som aftalt på sidste seminardag, sætter vi fokus på de teknologier, der er udviklet på de forskellige skoler. Denne gang er det så teknologierne på Buskelundskolen, men hvis du har gjort erfaringer med andre teknologier, der har givet nyt liv i enhedsskolen opfordres du til at deltage og være vært på næste seminar i efteråret 2015.   


Januar, februar og marts - 2015 - et tilbageblik

Det har været travle måneder med meget at se til. Gode opgaver, men også opgaver, der giver stof til eftertanke. Det er som om, det offentlige har ondt i arbejdslivet.

På tværs af søjlerne (fx. hospitaler i sundhedsvæsenet og skoler i uddannelsessystemet) synes der at være to udfordringer, der "går igen" - én i den vertikale organisationsdimension og én i den horisontale dimension.

Vertikal udfordring:

Ledelsen (uafhængigt af niveau) og medarbejdere på kerneydelsesniveau har svært ved at skabe meningsgivende dialoger, der over tid giver trivsel i og udvikling af organisationen.

Horisontal udfordring:

Medarbejdere på kerneydelsesniveau (lærere/læger/...), har svært ved at tage barnets/borgerens/patientens/..  perspektiv på sagen, imødegå og inddrage det på en måde, der fremmer "virksom ydelse".

Dette er den helt korte beskrivelse af mønstre, jeg kan se går igen, i de opgaver jeg har arbejdet med i den sidste periode.

Hvis du er interesseret i en dialog om disse betragtninger og evt. ønsker hjælp til at agere anderledes i feltet, så er du velkommen til at henvende dig.


November 2014

Hvis du er interesseret i aktionslæring - den hurtige tilgang - hvor du får hjælp til at praktisere metoden - så er "hands on aktionslæring" måske noget for dig. E-bogen har jeg skrevet i samarbejde med tidligere gode kollegaer og den er netop skrevet, fordi mange har henvendt sig og spurgt, om de ikke kunne få en hurtig læst og anvisende bog om aktionslæring. God fornøjelse.


Aktuelt udbud - oktober 2014

Af kalendermæssige årsager er forsknings- og formidlingskurset udbudt i juni flyttet. Det ligger nu i nov. og dec. Datoerne er d.3.11., 1.12, og 4.12.


Aktuelle tanker

Tanker forbindelse med 5. seminardag i Netværket "nyt liv i enhedsskolen". 

Umiddelbart  vurderet, er det som om netværket har flyttet sig fra at være et sted, hvor vi deler erfaringer og inspirerer hinanden, til også at være et videndelingsnetværk med en mere akademisk forståelse af viden. Der tegner sig således et billede af en forskningsagenda.

Det interessante, men også udfordringen, er, at denne ikke bare skal angå det, der forholdsvist nemt kan måles, men også  prøve at indfange det, der umiddelbart ikke kan måles, nemlig: Hvad er det for børn, vi danner? Hvad er dannelsesopgaven? Og hvordan  bliver vi bedre til at løse dannelsesopgaven?

Jeg finder dette søg  interessant i en tid, hvor debatten om mål, primært angår de mere målbare mål i skolen. Herfra set, et det meningsfuldt at formålet med skole også får en plads i videnskabelsen, selv om denne genstand er sværere at oprerationalisere. Jeg er spændt på, hvordan vi/netværket i fremtiden vil håndtere den udfordring.


Min hjemmeside-provider har ændret/forbedret :-) deres editor programmer, hvorfor jeg har måttet skabe hjemmesiden på ny. Det har taget tid, hvorfor hjemmesiden har ligget stille i nogle måneder.Aktuelt udbud - juni 2014

 

Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen -

Aktionslæringskonferencer i efteråret i Århus og København.

Hvis overskriften fanger din interesse, så kan du læse programmet her.

Torsdag d. 30.10. kl. 10-16 i Copenhagen Europe Center i København

Torsdag d. 6.11. kl. 10-16 ;NRGI Arena; Århus C

Hvis du ønsker at tilmelde dig, er blanketten her.

 

Aktuelt udbud - juni 2014

 

Forskning og formidlings kursus udbydes i samarbejde med Benedicte Madsen. Kurset er godkendt at Dansk Psykolog Forening.

Kurset henvender sig til psykologer, der er i gang med specialistuddannelsen. Max deltagerantal er 5 personer. Ved 5 deltager er pris, inkl. vejledning, forplejning og moms, pr. deltager 10000kr                           


Dato: 3.11., 4.11. 1.12. og 4.12. Alle dage kl. 9:00-15:00, på nær d.4.11. fra kl. 12-15.


Sted: D. 4.11. foregår på Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Århus C. D. 3.11., 1.12. og 4.12. foregår på Havgårdsvej 35c, 8240 Risskov


Hvis kurset har din interesse, kan du se det godkendte kursusprogram her. Du er også velkommen til at henvende dig og høre nærmere.


 

Aktuelt udbud - april 2014

 

Forskning og formidlings kursus udbydes i samarbejde med Benedicte Madsen. Kurset er godkendt at Dansk Psykolog Forening.

Kurset henvender sig til psykologer, der er i gang med specialistuddannelsen. Max deltagerantal er 5 personer. Ved 5 deltager er pris, inkl. vejledning, forplejning og moms, pr. deltager 10000kr                           


Dato: 19.5., 2.6., 23.6. og 26.6.2014 Alle dage kl. 9:00-15:00, på nær d.2.6. fra kl. 12-15.


Sted: D. 2.6. foregår på Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Århus C, D. 19.5., 23.6. og 26.6. foregår på Havgårdsvej 35c, 8240 Risskov


 


Hvis kurset har din interesse er du velkommen til at henvende dig og få tilsendt et godkendt kursusprogram.


 

Aktuel optagethed - marts 2014

 

Folkeskolen, dens ledere, lærere og pædagoger er presset/pressede, med den nye skolereform.

Spørgsmålet er, hvad der skal til, for at folkeskolen og dens voksne kan komme videre.

Sammen med flere folkeskoler gør jeg lige nu erfaringer med, hvad der giver energi og skærper opmærksomheden på den nye opgave og hjælper med at løfte den.

 

Erfaringerne pt. peger på, at det er betydningsfuldt:

- at blive mødt på at være presset

- at blive hjulpet til at få overblik over opgaven

- at finde mening i det nye og se værdien heri

- at få hjælp til kompetenceudvikling

- at opleve, at være kompetent til at løfte opgaven både voksenhøjde

  (samarbejdsopgaven) og i børnehøjde (dannelsesopgaven)

- at opleve, at være del at et forpligtende fællesskab om opgavehåndteringen

 

 

Aktuelt udbud - januar 2014

 

Sparringsdage for ledere

Er du leder, der ønsker sparring. Er du presset i tid, hvorfor du kun kan trække en dag ud i ny og næ, så er dette tilbud måske værd at overveje.

Du kan vælge at deltage alle dage, eller blot én af dagene. Dagene starter kl.9.00 og slutter kl. 16.00, og foregår på Havgårdsvej 35c, 8240 Risskov. Pris pr. dag pr. deltager inklusiv forplejning er 2200 kr. plus moms, som betales (gerne med dankort) ved ankomst. Du melder dig til ved at kontakte mig på telefon (30270908) eller mail (post@kirstenbro.dk) senest 7 dage før sparringsdagen.

Du mødes med max. 5 andre ledere og får sparring på en for dig aktuel problemstilling. De øvrige ledere indgår i sparringsprocessen som reflekterende team. Du er sikret en (lille) times sparring.

Derudover er der altid et fælles tema på programmet, som kan inddrages i sparringsprocessen, såfremt det giver mening. I forlængelse af et kort oplæg om dagens tema, arbejdes der med kompetence-udviklende øvelser.

Et typisk dagsprogram består af: oplæg, øvelse, sparring og fælles refleksioner - dialoger.

I 2014 vil datoer og temaer være:

15.3. Lederskab og følgeskab i forandringsprocesser

24.4. ledelse og følelser i arbejdslivet

21.5. ledelse af udviklingsprocesser med retning

20.8. ledelse, der fremmer trivsel

18.9. ledelse i en dilemmafyldt hverdag

29.10. ledelse af aktionslæringsprocesser

 


Aktuel optagethed- november 2013


Et samarbejde med gode fagfæller, vi kalder os en national initiativgruppe, om aktionslæring er resulteret i hjemmesiden http://www.aktionslaering.dk/

Initiativgruppens formål er at generere og formidle viden om aktionslæring.

Konkret sørger vi for:

- At samle og udveksle initiativer på www.aktionslæring.dk

- At videndele blandt AL-miljøerne

- At opdatere litteraturoversigt med litteratur om aktionslæring

- At arrangere konferencer inden for feltet

Derudover er vi på skift "blog-vagter".

 

Så hvis du er interesseret og/eller har noget på hjertet i forhold til aktionslæring, skulle du vil du "kigge forbi" på  http://www.aktionslaering.dk/

 

 

Aktuelle tilbud - september 2013

Den 4. oktober afholdes 3. seminar dag i "Nyt liv i enhedsskolen" i Grinsted.

Her sættes fokus den nye folkeskolelovs betydning for det nye liv, der kan skabes i enhedsskolen og på hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i aldersintegrerede elevgrupperinger. Yderligere information, program, tilmelding mm. kan findes på hjemmesiden 'nyt liv i enhedsskolen'.

Den 31. oktober afholdes en konference i Odense om "psykologisk ilt" og "iltens" betydning for elev-, medarbejder-, leder- og organisationsudvikling.

Hvis det har din interesse, kan program mm. læses her - 'psykologisk ilt'.

 

Aktuel optagethed - august 2013

D. 27-30 juni deltog jeg i den 5. internationale Self-Determination Theory konference i Rochester i staten New York. Det var inspirerende dage, med mange gode nye undersøgelser, der dels konsoliderede teorien og dels åbnede for nye perspektiver.

Der er flere pointer, der er værd at hæfte sig ved. F.eks. er der empirisk belæg for, at belønning ikke virker motivationsfremmende. Trivsel øges ved bæredygtighed og meningsfuldhed. Endvidere har flere undersøgelser kastet lys på mål og måls betydning for det at være optimalt fungerende og det at trives. Disse nye forskningsmæssige perspektiver åbner for interessante organisatoriske og ledelsesmæssige betragtninger, som jeg vil gøre erfaringer med i fremtiden.

 

Aktuelt udbud - juni 2013

Efter ferien i september og oktober bidrager jeg på to konferencer.

Den ene sætter fokus på refleksive processerog foregår i Århus d. 3. september; den anden sætter fokus på "psykologisk ilt" og foregår i Odense d. 31. oktober. Hvis det skulle have din interesse, så klik på linkene for yderligere information.

 

Aktuelt tilbud - juni 2013

Er du interesseret i at læse om Velfærdsinnovation i og med praksis er her en publikations, som du kan fornøje dig med. I kapitel 2 bidrager Marianne Thrane og jeg, ved at sætte fokus på værdiskabelse gennem aktionslæring.

 

Aktuelt udbud - maj 2013

Klik på følgende link "Ledelse i nye landskaber - en øvelse i at balancere og navigere".

Der er tale om et lederudviklingsforløb, hvor der lægges vægt på kompetenceudvikling - dvs. det er et praksisorienteret udviklingsforløb.

Ledelse foregår i dag i nye landsskaber af kompleks karakter, hvor ledelsesopgaven ofte er dilemmafyldt og kræver en særlig balancekunst.

I dette forløb afstemmer vi det, vi gør med dine behov. Vi går tæt på dig og dine ledelsesmæssige udfordringer i praksis og støtter dig i at videreudvikle din ledelsesrolle og -praksis og sætter dine egne erfaringer under lup, med henblik på at kvalificere, det du gør. 

 

Aktuel optagethed - april 2013

Hvis vores bestræbelse som leder, konsulent eller professionsudøver er demokratisk dannelse, hvad betyder det så for vores måde at træde i karakter på i vores daglige virke?

Med afsæt i Gert Biestas (Læring retur (2012), Against learning (2005))tanker om betydningen af, at vi i årtier har sat fokus på læring, er min aktuelle optagethed at finde frem til, hvordan vi i praksis kan agere, således at vi bliver mere tydelige med det, vi har for - nemlig demokratisk dannelse.     

 

Aktuel optagethed - februar 2013

Stress mod år 2020 var temaet på organisationspsykologisk selvskabs årkursus i Nyborg. Forskere præsenterede os for nyeste viden indenfor feltet. Derudover blev der delt viden om og erfaringer med, hvordan stress kan forebygges og behandles; og hvad vi kan gøre, for at støtte den stressedes muligheder for at vende tilbage til arbejdet.

Det var øjenåbnende og tankevækkende dage, hvor min særlige optagethed angik samspillet mellem individ og organisation/individ og samfund og spørgsmålene: Hvad kan organisationen/samfundet gøre, for at forebygge at individerne bliver stressede? Hvadan kan jeg som organisationspsykolog støtte ledelser og organisationer i at forebygge, at medarbejdere bliver stressede?

 

 

Aktuelle udbud - januar 2013

Fyraftensmøde for ledere - "det gule lederrum"

Dette tilbud er gratis og uforpligtende for ledere.

Vi mødes på Havgårdsvej 35c, kl. 17.

d. 19.2. - hvor temaet vil være "ledelse og følgeskab"

d. 9.4. - hvor temaet vil være "ledelse af udfordrende team"

 

Fyraftensmøde for alle - "det gule rum"

Tilbuddet er gratis og uforpligtende for alle med en mellemlang professionsuddannelse.

Vi mødes på Havgårdsvej 35c, kl. 17.

d. 28.2. - hvor temaet vil være at give "følgeskab og autonomi"

d. 15.3. - hvor temaet vil være "det udfordrende teamsamarbejde"

 

Supervision og personligt udviklingsarbejde til psykologer

Aktuelt har jeg en annonce i Psykolog Nyt, hvor jeg tilbyder supervisionsforløb og personligt udviklingsarbejdeforløb for psykologer, individuelt eller i gruppe mhp. autorisation eller specialisering.

 

Aktuel optagethed - november 2012

Kan 'ny nordisk skole' blive et forum, der ikke blot er et ministerielt tiltag med gode intentioner ingen kan være uenig i, men et forum, der emmer af liv, engagement, lyst og vilje til at udvikle folkeskolen? På sidste seminardag i 'nyt liv i enhedsskolen' hvor ca. 20 skoler var repræsenteret, var der bred tilslutning til, at give det en chance.

Min optagethed angår de muligheder, dilemmaer og begrænsninger, der kan ligge i, at give en græsrodbevægelse (hvilket jeg betragter "Nyt liv i enhedsskolen" som) en formel ministriel ramme at agere i. En optagethed jeg vil vende på bloggen, når erfaringerne får konturer.

 

Aktuelle udbud - oktober 2012

Kursus i aktionslæring

Er du leder eller mellemleder og finder du aktionslæring interessant, er følgende kompetenceudviklingsforløb "Ledelse i og af aktionslæring" måske noget for dig. I samarbejde med Bendicte Madsen, Marianne Thrane og Birgit Ryberg er jeg medbyder af et kursus i CLOU/VIA regi. Kurset afholdes i 2013, omfatter 55 timer og koster 13.500kr (se link for mere udfoldet beskrivelse).

 

Sparringsrum for aktionslæring

Er du/I underviser(e), konsulent(er) eller leder(e), der er i gang med et aktionslæringsforløb og der ønsker sparring på dit/jeres projekt? Så kan du tilmelde dig en abonnementsordning på et sparringsforløb. Dine sparringspartnere vil være Bendicte Madsen, Marianne Thrane, Birgit Ryberg eller Kirsten Bro. Nærmere beskrivelse af "Sparringsrum for aktionslæring" kan du læse her.

 

Fyraftensmøde d. 11. okt kl. 16-18

Vi mødes på Havgårdsvej 35c. Temaet være:

Følelser i arbejdslivet - hvilken betydning og hvordan håndtere?

Arrangementet er gratis og det er uforpligtende at deltage.

Du melder dig til, ved at maile til post@kirstenbro.dk

 

Aktuelle udbud - september 2012

"Nyt liv i enhedsskolen" inviterer til seminardag fredag d.26 oktober.

De styrende spørgsmå er denne gang:

Hvordan holder vi liv i enhedsskolen som ramme, og med plads til alle, så den fortsat næres, vokser og udvikler sig nedefra?

Hvordan udvikler vi vores praksis – udnytter vores råderum, skaber glæde og glædes? Et gratis tilbud til alle interessede. Pæsentation af dagen og dens program kan læses her eller på følgende hjemmeside Nyt liv i enhedsskolen

 

Aktuelle udbud - august 2012

Aktionslæringskonference 8.& 9.nov. i Århus

Som resultat af et landsdækkende samarbejde inviteres til en konference, der sætter fokus på fleksible design for kobling mellem handling og læring i forhold til kompetence- og organisationsudvikling. Klik på dette link for at se konferenceprogrammet og vurdere, om det har din interesse.

 

Aktuelle udbud - juni 2012

2-4 gange om året sender jeg nyhedsbrev, artikel, indlæg, mm.

Hvis du ønsker at komme på maillisten, så skriv til post@kirstenbro.dk

 

Fyraftensmøde for ledere på Havgårdsvej

Dette tilbud henvender sig til ledere af offentlige institutioner.

Formålet med eftermiddagen er at møde andre ledere, der ønsker at netværke mhp. at sparre hinanden i forhold til et udviklingsprojekt eller i forhold til dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer.

Derudover vil jeg indlede møderne med et fagligt oplæg om et aktuelt tema.

 

Første fyraftensmøde foregår mandag d. 27. aug., kl. 16-18 på Havgaardsvej 35c.

Oplægget vil vil være: Aktionslæring - en metode til organisationsudvikling

Du melder dig til, ved at maile til post@kirstenbro.dk

Det er gratis og uforpligtende at deltage.

 

Næste fyraftens møde vil foregå d. 11.okt., kl. 16-18 på Havgårdsvej 35c

Her vil temaet være: Følelser i arbejdslivet - hvilken betydning og hvordan håndtere?

 

Aktuelle udbud - maj 2012

Lige nu har jeg en annonce i 'Psykolog Nyt' om supervisionskursus for psykologer m.h.p. autorisation og eller specialisering. Se under ydelser, supervision til psykologer - individuelt eller i gruppe.

 

 

Egne aktuelle optagetheder

Lederskabsreformationen - juni 2012

I juni deltog jeg i en konference på CBS om lederskabsreformationen, arrangeret af forum for fremtidens offentlige styring & ledelse.

Preben Melander åbnede dagen med et oplæg, der tog afsæt i hans nye bog "Lederskabsreformationen - Kampen for et demokratisk samfund som modspil til det globale imperium". Hans budskab var kort, at der er brug for et bæredygtigt involverende lederskab, som kræver grænseløs refleksion, tætte samspil, fælles forsvarsvilje og samlet lederkraft, hvilket kan fremmes gennem forståelse, forskellighed og fascination.

Herefter fulgte flere indlæg, der dels forholdt sig kritisk til bogen og dels kom med andre perspektiver på den aktuelle ledelsesmæssige udfordring. Opponenterne og oplægsholderne var Christian S. Nissen, Lars Bo Kaspersen og Klaus Majgaard om temaet 'moderniseringsreform og lederskabsreformationen'. Ove Kaj Pedersen og Mikkel Thorup bød ind på spørgsmålet  'globalisering, konkurrencestat, offentlig produktivitet - kan den danske models demokratiske kulturelle værdier overleve?' Torben Beck Jørgensen og Adam Wolf reflekterede over ' lederskabsudvikling og værdimæssig mangfoldighed og fleksibilitet. Fra standarder og ledelseskodeks til værdibaseret og virtuel ledelse'. 

Fra politisk hold talte økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager om 'Genopfindelse af den offentlige sektor - hvad, hvorfor og hvordan?'

Dagen sluttede af med debat i temagrupper.

Alt i alt en god dag, med stof til eftertanke, men ikke med klare og enkle svar. Ledelsesopgaven er vigtig, nødvendig og kompleks og samarbejdet på tværs i bredeste forstand, synes at være den åbning, der kan være et realistisk bud til forsat udvikling og overlevelse af demokratiet.

 

 

Mening med livet!? - maj 2012

To arbejdsdage sammen med 6 psykologer om "livets mening" og "livsopgaven" gav indsigt og meningsfylde. Med afsæt i tænkere som Dalai Lama, Irvin D. Yalom og Peter Bastian har vi tænkt, følt, oplevet og reflekteret, og fået større klarhed om "livets mening" og "livsopgaven". Hvem ved - måske kan denne klarhed komme andre til gavn.

 

 

Nyt Liv I Enhedskolen - februar 2012

I samarbejde med skolelederne Gorm Sæderup og Lars Wørts og lærer Nana Tolborg, har jeg åbnet bloggen "Nyt Liv I Enhedsskolen".

”Nyt Liv I Enhedsskolen” henvender sig til alle (lærere, pædagoger, forældre, ledere, m.fl.), der til daglig arbejder i enhedsskolen og ønsker at skabe nyt liv i enhedsskolen eller at samarbejde med skoler om at udvikle enhedsskolen.

Man kan deltage i “Nyt Liv I Enhedsskolen” ved at blogge og ved at møde op på de planlagte seminarer.

Med initiativet ønsker vi at invitere til at udveksle erfaringer om, diskutere og afprøve nye veje til at virkeliggøre enhedsskolens idealer og værdier.

Begrundelserne for dette initiativ er flere. Bl.a. har vi har gennem de senere år mødt mange på skole- og kommunalt niveau, der hver for sig arbejder på at udvikle og afprøve nye ideer såvel indenfor og på kanten af de aktuelle lovgivnings- og aftalerammer. Der er således liv og grøde i folkeskolen. Tanken med initiativet er at blive synlige for hinanden, udveksle erfaringer og inspirere hinanden, gå sammen om organisations- og metodeudvikling og støtte hinanden i at påvirke den aktuelle skolepolitiske debat.

 

For yderligere information læs Nyt Liv I Enhedsskolen